Concerts 

19 jan 2019

Mahler's 8th in Tokyo


1535633885gustavmahler.jpg

Shinjuku Bunka Center, Tokyo

17.00

Conductor: Andrea Battistoni
Soprano: Miki Imai 
Soprano: Mihoko Kinoshita
Soprano: Yoko Yasui
Mezzo-soprano: Yuka Kobayashi
Mezzo-soprano: Ikuko Nakajima
Tenor: Kei Fukui
Baritone: Takashi Aoyama
Bass: Zhong Hao
Orchestra: Tokyo Philharmonic Orchestra
Chorus: Shinjuku Bunka Center Chorus

Back